Leaderise lodo format website - Leaderise.nl

Algemene Voorwaarden

Prijzen
Alle voorstellen en prijsopgaven zijn geldig tot 30 dagen nadat deze aan de aanvrager (dat ben jij!) zijn toegezonden. Alle prijzen zijn exclusief BTW, en eventuele reiskosten. De prijzen vermeld op de Leaderise voorstellen, offer­tes, de website en social media zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.
 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Creativiteit kent geen tijd, maar om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werken wij met kantoortijden:  van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur CET.

 

Annulering

Als je jouw sessie/project voor de geplande aanvang annu­leert, vinden we dat jammer! Om het met ons goed te ma­ken, ben je annuleringskosten verschuldigd.

 

SESSIES Voor sessies wordt een vergoeding aangerekend van de uren die zijn gemaakt voor de voorbereiding van de sessie, indien er korter dan 5 werkdagen voor aanvang wordt geannuleerd door de opdrachtgever.

 

Verboden gebruik

Het is verboden deze site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige hande­lingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staats voorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f ) valse of misleidende informatie te verstrekken;

(g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te up­loaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de service of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phis­hing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; ( j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen.

 

Facturering en betaling

De prijzen vermeld op de Leaderise voorstellen, offertes, de website en social media zijn onder voorbehoud van tussen­tijdse wijzigingen en typefouten.

 

Betalingscondities

Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij we hier in samen iets anders over af­spreken of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Indien je de betaling niet binnen deze gestelde termijn be­taald, ontvang je een betalingsherinnering met een nieuwe betaaltermijn.

 

Wordt de factuur vervolgens nog niet binnen de termijn vol­daan, brengen wij administratiekosten in rekening, bovenop het te betalen bedrag van de desbetreffende factuur.

 

Aansprakelijkheid

Voor de volgende punten zijn wij, Leaderise, niet aan­sprakelijk: – handelingen en gedragingen, waaronder vertragingen en advies, door derden.

– schade ontstaan door het uitgaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

De klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en producten.

 

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de prijzen die op onze website staan. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel type­fouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Leaderise te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Ook streven wij naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie of de in­houd onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aan­geboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materia­len te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Leaderise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Intellectueel eigendom

 Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leaderise is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website (her) te gebruiken. Het intellectu­eel eigendom berust dus bij Leaderise,

  

Klachten
Jouw tevredenheid staat hoog in het vaandel. Klachten hebben we eigenlijk nooit, en dat houden we ook graag zo

 

Is er toch iets? Dan kun je jouw feedback over facturen en/of de geleverde diensten en produc­ten binnen 15 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk aan ons kenbaar maken. Stuur dan een mail naar tanja@leaderise.nl

 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Leaderise op deze pagina.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op en we helpen je graag verder!